Toggle

Biobränsleanläggnngar levereras efter kundens individuella behov men också nyckelfärdiga.

Utöver biobränslepannan levereras också vid behov rökgasrenare, uraskningsutrustning, bränslelagringsbyggnad och transportutrustning samt vid behov, exempelvis oljepanna som reservpanna.

I biovärmeanläggningarna använder vi LAKA Y pannan som har kapacitet på upp till 8 MW med stoftutsläpp på ca 10 mg / MJ. Pannans verkningsgrad är över 90% med effektområdet 5-125%.

Anläggningen lämpar sig till bränsle såsom flis, sågspån, kutterspån, bark, pellets, briketter och torv.

Bränslets fukthalt kan vara upp till 65% och en maximal partikelstorlek av 400 mm.

 

Nedan exempelanläggningar